• Contrast
  • Layout
  • Font

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Crush on Trash” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Agatę Kamykowską oraz Martę Mietelską-Topór, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 lutego 2021 roku w kancelarii notarialnej Moniki Sucheckiej w Krakowie przy ul.Ogrodowej 1/1, Repertorium A Nr 523/2021 – jest podmiotem wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z poszanowaniem właściwych przepisów prawa, ilekroć jest to uzasadnione działalnością statutową Fundacji, także terytorium państw trzecich, zarówno samodzielnie, jak i we współdziałaniu z podmiotami trzecimi.
 4. Ilekroć okaże się to uzasadnione potrzebami lub działalnością statutową Fundacji, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
 5. Fundacja prowadzi działalności na rzecz ogółu społeczności.
 6. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.
 7. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 8. Fundacja może posiadać własną odznakę, pieczęcie oraz logotyp. Nazwa i symbole Fundacji, w tym logotyp oraz wszelkie elementy systemu identyfikacji zewnętrznej Fundacji korzystają z ochrony prawnej.
 9. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ilekroć ich działalność pozostaje zbieżna z działalnością statutową Fundacji.
 10. Fundacja może współdziałać z instytucjami, organizacjami i osobami narodowości polskiej lub obcokrajowcami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 11. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 12. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.
 13. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji jej celów.

 

§2.

Celem Fundacji jest działalność artystyczna i oświatowo-kulturalna, ukierunkowana na wsparcie talentu, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie, jak również dorosłych artystów a dalej także:

 1. inicjowanie i wspieranie działalności artystycznej podejmującej tematykę ochrony środowiska, ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju;
 2. ekoedukacja opierająca się na zwiększaniu świadomości ekologicznej i propagowaniu postaw proekologicznych wśród społeczeństwa;
 3. organizowanie i wspieranie działań artystycznych z zakresu tańca, muzyki, form scenicznych i performatywnych oraz z zakresu sztuk wizualnych, filmu, fotografii oraz instalacji przestrzennych; 
 4. edukacja artystyczna;
 5. inicjowanie i wspieranie działań z zakresu sztuk plastycznych, szczególnie z wykorzystaniem odpadów;
 6. promowanie i upowszechnianie nurtu sztuki ekologicznie zaangażowanej (Eko Art);
 7. angażowanie młodych artystów w projekty twórcze;
 8. inicjowanie i wspieranie integracji społecznej poprzez twórcze działania i wymianę doświadczeń;
 9. upowszechnianie informacji o powstających zanieczyszczeniach i odpadach;
 10. wymiana doświadczeń z zakresu powyższych celów na łamach współpracy międzynarodowej;
 11. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 15. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 16. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 17. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 19. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 20. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 21. działalność charytatywna;
 22. promocja i organizacja wolontariatu;
 23. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 24. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 25. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 26. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 27. działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości;
 28. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 29. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 30. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym punktach 1-29 powyżej.

 

§3.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. aktywność w przestrzeni wirtualnej, social mediach, tworzenie stron internetowych poświęconych celom zbieżnym z działalnością statutową Fundacji, w tym sztuce i edukacji artystycznej;
 2. realizowanie autorskich projektów artystycznych w kraju i za granicą;
 3. inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak wernisaże i wystawy, pokazy filmów edukacyjnych, występy, krótkie formy sceniczne, spektakle w kraju i za granicą;
 4. inicjowanie i organizowanie warsztatów;
 5. organizowanie i udział w imprezach promujących postawy proekologiczne, szczególnie poprzez sztukę;
 6. podejmowanie współpracy z grupami formalnymi i nieformalnymi oraz organizacjami w kraju i za granicą, których działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji bądź jest z nimi zbieżna;
 7. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
 8. realizowanie oprawy plastycznej i wizualnej projektów artystycznych z wykorzystaniem sztuki „upcyclingu” i idei „less waste”;
 9. organizowanie lokalnych wydarzeń i spotkań różnych grup społecznych w celu wspólnego działania, wymiany doświadczeń oraz zwrócenia uwagi na lokalne problemy ekologiczne;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej: strony i pisma internetowe, social media, gazety festiwalowe, książki, broszury – w zakresie realizacji celów statutowych;
 11. współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami nauki, kultury, sztuki oraz ekologii;
 12. organizowanie środków oraz tworzenie i finansowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystycznej, edukacyjnej, muzycznej i sportowej;
 13. promowanie, organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych, konkursów, sympozjów i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów;
 14. organizowanie i finansowanie konsultacji, lekcji mistrzowskich i spotkań z artystami, twórcami i pedagogami;
 15. współpracę z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej;
 16. wsparcie, organizację i finansowanie projektów artystycznych, edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów ekologicznych;
 17. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi;
 18. przyznawanie stypendiów dla osób uzdolnionych artystycznie;
 19. zakup materiałów i akcesoriów edukacyjnych, artystycznych, muzycznych i sportowych;  
 20. pomoc charytatywną ludziom w trudnej sytuacji materialnej;
 21. niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i majątkowej, szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży, poprzez wszelkie dostępne formy wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego, zależnie od potrzeb;
 22. działalność charytatywną, organizację zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych, kulturalnych, akcji charytatywnych;
 23. organizację przedsięwzięć na rzecz promowania kultury, sztuki, ekologii;
 24. promocję i organizację wolontariatu, skupianie wokół idei Fundacji ludzi dobrej woli w kraju i za granicą, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu, organizację kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
 25. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
 26. udział, organizację bądź współpracę przy organizacji spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, pokazów i wydarzeń w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, w tym opartych na zaangażowaniu wolontariuszy; 
 27. niwelowanie różnic społecznych;
 28. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 29. organizację wypoczynku i czasu wolnego dzieciom, młodzieży oraz osobom wykluczonym;
 30. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Fundacji;
 31. wszelkie inne, zgodne z prawem formy aktywności, prowadzące do faktycznej realizacji celów statutowych Fundacji.
 1. Działalność Fundacji zmierzająca do realizacji celów statutowych, zgodnie z treścią § 2. i 3., realizowana jest w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego – przy czym obie formy działalności, nieodpłatna i odpłatna, są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 2. Fundacja w swej działalności kieruje się zasadami otwartości, jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu, a także spójności podejmowanych działań z celami.
 3. Dla prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
 4. Członkowie Zarządu mogą, z uwzględnieniem kondycji oraz płynności finansowej Fundacji, pobierać wynagrodzenie w związku z pełnioną przez siebie funkcją. 

 

ROZDZIAŁ II

Majątek i dochody Fundacji

§4.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1000,00 (tysiąc 00/100) złotych.

 

§5.

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 2. wpływów z działalności statutowej;
 3. darowizn, spadków i zapisów;
 4. dotacji, grantów, subwencji, stypendiów lub innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 5. dochodów z majątku Fundacji, w tym gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym;
 6. z akcji promocyjnych, z aukcji, zbiórek publicznych, imprez publicznych, loterii dobroczynnych;
 7. odsetek i depozytów z lokat w bankach oraz instytucjach rynku kapitałowego;
 8. dochodów z operacji finansowych rynku kapitałowego w kraju i za granicą; 
 9. dochodów z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego;
 10. praw majątkowych, w tym majątkowych praw autorskich.
 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.
 2. Fundacja nie może przyjmować płatności w gotówce o kwocie równej lub przekraczającej równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) euro.
 3. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, z uwzględnieniem przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.

 

§6.

 • Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 • Darczyńca oraz spadkobierca, przekazując Fundacji środki majątkowe, mogą zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, o ich przeznaczeniu decyduje Fundacja.
 • Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 • W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy w chwili składania oświadczenia, aktywa spadku w sposób niewątpliwy przewyższają długi spadkowe. 
 • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 • Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku. 
 • Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§7.

Nie jest dopuszczalne:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ III

Organy Fundacji

Zarząd

§8.

 • Organem Fundacji jest Zarząd.
 • Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech Członków Zarządu Fundacji.
 • Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 • Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. W razie zmiany składu w organie, niezależnie od podstawy, dotychczasowi Członkowie mogą ponownie pełnić funkcję w organie bez ograniczeń, o ile Statut nie stanowi inaczej.  
 • Członkowie organu Fundacji powoływani są uchwałą Fundatorów, którzy dodatkowo mogą określić funkcję w Zarządzie. Fundatorzy mogą wchodzić w skład organu Fundacji. 
 • Członkostwo w organie Fundacji wygasa w przypadku:
 1. śmierci; 
 2. pisemnej rezygnacji;
 3. odwołania z pełnionej funkcji;
 4. spełnienia się przesłanki, o której mowa w ust. 3. 
 • Członek organu Fundacji może w każdym czasie zostać odwołany uchwałą Fundatorów.
 • Odwołany Członek organu lub Członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do udzielenia pozostałym Członkom organu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych, jak również przekazania wszelkich materiałów, dokumentów i nośników danych należących do Fundacji.
 • Posiedzenia organu Fundacji oraz głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość, o ile możliwość taka jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dodatkowo dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organu Fundacji wymaga zapewnienia, co najmniej:
 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek organu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

§9.

 • Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, propagowanie celów, dla których powołano Fundację;
 2. realizacja celów statutowych Fundacji;
 3. koordynowanie realizacji projektów Fundacji;
 4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 5. uchwalanie wewnętrznych regulaminów funkcjonowania Fundacji;
 6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 8. składanie oświadczeń w przedmiocie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 9. opiniowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub połączenia z innymi fundacjami;
 10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innego organu oraz niezastrzeżonych na rzecz Fundatorów.
 • Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • Zarząd co roku, do końca pierwszego kwartału, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 • Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. Zarząd może podjąć uchwałę o przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia lub o przyznaniu im zwrotu kosztów związanych z pełnieniem obowiązków Członka Zarządu. Uchwały podejmowane są na zasadach określonych w § 10., przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w zakresie określonym niniejszym ustępem wymagana jest pisemna zgoda Fundatorów. 

 

Posiedzenia Zarządu

§10.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w przypadku Zarządu dwuosobowego, wymagana jest jednomyślność Członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek któregokolwiek Fundatora. Posiedzenia Zarządu zwołuje się zawiadamiając wszystkich Członków Zarządu za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest zwołanie posiedzenia poprzez wysłanie Członkowi Zarządu, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu, niesprzecznych z zapisami niniejszego Statutu.
 4. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zostać ważnie podjęte na posiedzeniu, o którym wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.
 5. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Oddzielnie spisywane są uchwały Zarządu. Dokumentacja przechowywana jest w biurze Fundacji.
 6. Z inicjatywy Członków Zarządu, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Z głosowania wyznaczony Członek Zarządu spisuje protokół, w którym zamieszcza informacje o sposobie przeprowadzenia głosowania oraz załącza się do niego dokumenty potwierdzające oddanie głosu.

 

Reprezentacja Fundacji

§11.

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
 2. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi, Fundację reprezentuje pełnomocnik wyznaczony uchwałą Fundatorów. 

 

Fundatorzy

§12.

 

 • Fundatorzy co najmniej raz do roku biorą udział w zebraniu Zarządu celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji i określenia zamierzonych głównych kierunków jej działalności.
 • Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów, określonych niniejszym Statutem, do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy podejmowanie decyzji w sprawie:
 1. zmiany celów Fundacji;
 2. zmiany Statutu Fundacji;
 3. likwidacji Fundacji;
 4. połączenia z inną fundacją.
 • W przypadku, gdy którykolwiek Fundator z jakichkolwiek przyczyn nie może wykonywać osobiście praw przewidzianych niniejszym Statutem, przysługujące mu uprawnienia wykonuje wskazany przez tego Fundatora pełnomocnik, wyznaczony na piśmie pod rygorem nieważności – a w razie śmierci Fundatora prawa te przechodzą na spadkobierców Fundatora i przez nich będą wykonywane.

 

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia Końcowe

Zmiany w Statucie

§13.

Fundatorzy mogą dokonywać zmian w niniejszym Statucie. Zmiany Statutu mogą dotyczyć wszystkich zapisów, w tym także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

 

Łączenie i Likwidacja Fundacji

 • 14.
 • Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatyw, podejmują w drodze uchwały Fundatorzy.
 • W wypadkach przewidzianych w ustawie Fundatorzy podejmują, w drodze uchwały, decyzję o likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 • W razie likwidacji Fundacji rolę likwidatora pełni ostatni Zarząd. Likwidator powinien zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Uchwałę w tym zakresie podejmuje likwidator.