• Contrast
    • Layout
    • Font

Obydwoje są stypendystami Miasta Krakowa, i oboje zdecydowali się stworzyć filmowe dzieło, które celebruje sztukę tańca. Prace obojga będziecie mogli zobaczyć tego samego dnia tj. 25 października. To wydarzenie będzie inauguracją cyklu “WCIELENIA_Kraków tańczy! vol.1”. Zapraszamy na wieczór pełen inspirujących obrazów, starannie wybranych kadrów i subtelnych relacji uchwyconych przez obiektyw kamery.

Jan Lorys studiował na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Pracował między innymi w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, w Krakowskim Teatrze Tańca, Krakowskim Centrum Choreograficznym oraz w Teatrze STU. Od 2017 roku mieszka w Berlinie, gdzie pracuje jako tancerz freelancer, między innymi z choreografką Isabelle Schad. Jest zaangażowany w kolektyw Make a Move, badający możliwości występów w przestrzeni publicznej. Rozwija swoją praktyką ruchową “Ups and Downs”, prowadząc zajęcia profi training w DOCK11. / tekst opracowała: Izabela Dubiel /

Łukasz Zięba rozpoczął swoją karierę w Krakowskiej Akademii Tańca L’Art de la Danse. Zdobył nagrodę Best Solo Award na Dance World Cup w Villach, Austrii (2012). Wystąpił w „You Can Dance – Po Prostu Tańcz”, w którym zdobył drugie miejsce, a w 2015 zadebiutował w programie jako choreograf. Do Nowego Jorku przeniósł się w 2012 roku, gdzie ukończył The Ailey School. Tancerz baletu The Metropolitan Opera (od 2014). Współpracuje m.in. z Company XIV, Lar Lubovitch Dance Company, Emery Lecrone Dance, LED Boise. Jest znakomitym pedagogiem, a jego prace nie tylko poruszają ciała, ale także otwierają umysły na piękno i moc sztuki. / tekst opracowała:  Zofia Saługa /

———————————————–
Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Crush On Trash w ramach zadania publicznego WCIELENIA_Kraków tańczy! vol.1 współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa.

The event is organized by the Crush On Trash Foundation as part of the public task WCIELENIA_Kraków dances! vol.1 co-financed by the City of Krakow

Patronat medialny: @jazzkultura @taniec_magazyn @tvp_kultura
Partnerzy : @kino_paradox @centrummlodziezy
#wcielenia #krakowtanczyvol1 #crushontrash #krakówmiastokultury  #embodiments #crushontrash #krakowcityofculture

 

 

[PL] Łukasz Zięba to artysta o korzeniach krakowskich, który zdolności taneczne przekształcił w fascynujące dzieła sztuki. Urodzony i wychowany w Krakowie, Łukasz rozpoczął swoją karierę w Krakowskiej Akademii Tańca L’Art de la Danse. Jego talent zaowocował nagrodą Best Solo Award na Dance World Cup w Villach, Austrii, w 2012 roku.

W 2009 roku Łukasz wystąpił w rodzimym show „You Can Dance – Po Prostu Tańcz”, w którym zdobył drugie miejsce. W 2015 roku, stworzył inspirujące układy taneczne, debiutując w programie jako choreograf już ze stażem w USA. Do Nowego Jorku przeniósł się w 2012 roku, gdzie ukończył The Ailey School, zdobywając pełne stypendium. Tam został członkiem baletu The Metropolitan Opera (od 2014) i prezentuje swoje umiejętności na scenach Aspen Santa Fe Ballet. Równolegle, jako niezależny artysta, kontynuuje swoją kreatywną ścieżkę m.in. w Company XIV, Lar Lubovitch Dance Company, Emery Lecrone Dance, LED Boise czy w projekcie ACE Dance Concept, łączącym Nowy Jork i Paryż
Jego prace emanują głęboką intuicją i zrozumieniem połączenia ciała psychicznego z ciałem mentalnym i duchowym. Zwracając uwagę na aspekt duchowy, Łukasz wyróżnia się nie tylko jako artysta, ale również prowadzi medytacje z wykorzystaniem dźwięku i muzyki jako narzędzi do rozwoju osobistego.
Jako pedagog dzieli się swoją pasją w renomowanych miejscach, takich jak Joffrey Ballet School czy Krakowskie Centrum Choreograficzne. Brał udział w międzynarodowych festiwalach w USA, Hong Kongu, Francji, Meksyku i Polsce. Łukasz dzieli się swoim talentem nie tylko na światowych scenach, ale także jako nauczyciel, przekazując pasję do ruchu i choreografii kolejnym pokoleniom. Jego prace nie tylko poruszają ciała, ale także otwierają umysły na piękno i moc sztuki. / tekst opracowała Zosia Saługa /
 
[ENG] Łukasz Zięba is an artist with Krakow roots who transformed his dancing skills into fascinating works of art. Born and raised in Krakow, Łukasz began his career at the Krakow Dance Academy L’Art de la Danse. His talent earned him the Best Solo Award at the Dance World Cup in Villach, Austria, in 2012.
In 2009, Łukasz appeared in the Polish edition of “You Can Dance – Po Prostu Tańcz” show , in which he won second place. In 2015, he created inspiring dance routines, making his debut in the program as a choreographer with experience in the USA already. He moved to New York in 2012, where he graduated from The Ailey School on a full scholarship. There he became a member of The Metropolitan Opera ballet (since 2014) and presents his skills on the stages of Aspen Santa Fe Ballet. At the same time, as an independent artist, he continues his creative path, among others: in Company XIV, Lar Lubovitch Dance Company, Emery Lecrone Dance, LED Boise or in the ACE Dance Concept project, combining New York and Paris.
His works exude a deep intuition and understanding of the connection between the psychic body and the mental and spiritual body. Paying attention to the spiritual aspect, Łukasz stands out not only as an artist, but also conducts meditations using sound and music as tools for personal development.
As a teacher, he shares his passion in renowned places such as the Joffrey Ballet School and the Krakow Choreographic Center. He took part in international festivals in the USA, Hong Kong, France, Mexico and Poland. Łukasz shares his talent not only on world stages, but also as a teacher, passing on his passion for movement and choreography to subsequent generations. His works not only move bodies, but also open minds to the beauty and power of art. / translation by Piotr Klimek /
 
 
 
[PL] Jan Lorys studiował na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu krakowskiej PWST. Mieszkając w Polsce pracował między innymi w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, w Krakowskim Teatrze Tańca, Krakowskim Centrum Choreograficznym oraz w Teatrze STU. Był członkiem grupy Ruchomy Kolektyw, wraz z którą stworzył spektakl „We are not a Superheroes”. Pracował z wieloma choreografami, między innymi Erykiem Makohonem przy spektaklu “Kwadryga na TRZECH”, z Anną Piotrowską przy spektaklu “Transdyptyk” i “Democratic Body” oraz z Kamilem Wawrzutą tworząc spektakl “Profanum”. Współpracuje także z artystami z zagranicy, takimi jak Jozef Fruček (“Running Dogman”), Radoslav Piovarci (project MIMO), Ula Sickle (“Free Gestures”) oraz Veronica Ritz (“Trequanda”). Pod okiem znanej choreografki Rebecci Lazier, tańczył w improwizowanym spektaklu “There Might be Others” na otwarciu festiwalu Malta w 2015 roku. Jako choreograf we współpracy z Natalią Wilk stworzył “FRASUNEK Product Of Progressive Un-Working”.
Od 2017 roku mieszka w Berlinie, gdzie pracuje jako tancerz freelancer, między innymi z choreografką Isabelle Schad („Reflection”, „Collective Jumps”, „Harvest”, „Der Baum”, “Shift of Focus”). Jest również zaangażowany w kolektyw Make a Move, badający możliwości występów w przestrzeni publicznej. Rozwija swoją praktyką ruchową “Ups and Downs”, prowadząc zajęcia profi training w DOCK11.
Jan nie zawsze zajmował się wyłącznie tańcem. Zarabiał również jako magazynier, pracownik fabryki i na zmywaku. Lubi jeść lody. / tekst opracowała Izabela Dubiel /
 
[ENG] Jan Lorys studied at the Faculty of Dance Theater in Bytom at the Kraków State Theater School. While living in Poland, he worked, among others, at the Rozbark Dance and Movement Theater, the Krakow Dance Theater, the Krakow Choreographic Center and the STU Theater. He was a member of the Ruchomy Kolektyw group, with which he created the show ”We are not aSuperheroes”. He worked with many choreographers, including Eryk Makohon on the performance “Kwadryga na TRZECH”, with Anna Piotrowska on the performances “Transdyptyk” and “Democratic Body” or with Kamil Wawrzuta creating the performance “Profanum”. Lorys also collaborates with artists from abroad, such as Jozef Fruček (“Running Dogman”), Radoslav Piovarci (project MIMO), Ula Sickle (“Free Gestures”) and Veronica Ritz (“Trequanda”). Under the supervision of renowned choreographer Rebecca Lazier, he danced in the improvised performance “There Might be Others” at the opening of the Malta Festival in 2015. As a choreographer, in cooperation with Natalia Wilk, he created “FRASUNEK Product Of Progressive Un-Working”.
Since 2017, he has been living in Berlin, where he works as a freelance dancer, cooperating with, among others, choreographer Isabelle Schad (“Reflection”, “Collective Jumps”, “Harvest”, “Der Baum”, “Shift of Focus”). He is also involved in the Make a Move collective, exploring the possibilities of performing in public spaces. Lorys develops his movement practice “Ups and Downs”, conducting master classes at DOCK11.
Jan Lorys wasn’t always focused solely on dancing. He also earned money as a warehouseman, factory worker and as a dishwasher. He likes eating ice cream. / translation by Piotr Klimek /
 
 
Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Crush On Trash w ramach zadania publicznego WCIELENIA_Kraków tańczy! vol.1 współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa.